Первый звонок 2022

  • Первый звонок 2022

1 сентября 2022года
Как здорово, что Учреждение «Средняя школа «Альтернатива» встречает 27-ой раз Первое сентября!
На Торжественной линейке 180 учеников, педагогический коллектив, родители! Погода замечательная! Тоже радуется празднику!
Чествуют «героев» - первоклассников! 11-е классы! 5-е, как перешедших из начальной школы—в среднюю школу, 9-е классы, которые в этом учебном году закончат базовую школу…
Впервые с микрофонами работают первоклашки…
Достойно, со знанием дела, говорят 11-классники…
Вальс от первоклассников, сказка от театра-студии «Крылья»…
В добрый час, милая, умная, значимая  для коллективов детей и учителей, родителей наша «Альтернатива!»

1 верасня 2022 года
Як цудоўна, што Установа “Сярэдняя школа “Альтэрнатыва” сустракае ў 27-ы раз Першага верасня!
На ўрачыстай лінейцы 180 вучняў, педагагічны калектыў, бацькі! Надвор’е цудоўнае! Таксама радуецца святу!
Вітаюць “герояў” – першакласнікаў! 11-я класы! 5 –я, якія перайшлі з пачатковай ў сярэднюю школу, 9-я класы, якія ў гэтым навучальным годзе скончаць базавую школу…
Упершыню з мікрафонам працуюць першаклашкі…
Годна, з веданнем справы, гавораць 11-класнікі…
Вальс ад першакласнікаў, казка ад тэатра-студыі “Крылы”…
У добры час, любая, разумная, значная для калектываў дзяцей і настаўнікаў, бацькоў наша “Альтэрнатыва”!

1 September 2022

It's great that Secondary School «Alternativa» celebrates the 27th meeting on Septermber 1.

There were 180 students, teachers and parents at the official meeting! The weather was wonderful!

We also honored our heroes - the 1st graders and the 11th graders. Our 5th graders have graduated primary school and have become students of secondary school. We wish good luck to all the 9th graders who are going to graduate secondary school this year.

For the first time first-graders work with microphones...
The 11th graders speak with dignity and knowledge...
Waltz from the 1st graders, a fairy tale from the theater-studio «Wings»...

Have a great school year, our beloved school "Alternativa»!