Правила педагогических работников

  • Правила педагогических работников

Правила педагогических работников (утверждены приказом Министра образования Республики Беларусь  от 10.06.2022 №401)
Государственный и общественный статус педагогического работника определяет, что педагогический работник является образцом профессионализма и безупречной репутации. Все участники образовательного процесса обязаны уважать честь и достоинство педагогических работников.
        В своей деятельности педагогические работники должны руководствоваться следующими правилами:

1. Реализовывать государственную политику в сфере образования.

2. Строить работу на основе безусловного взаимного уважения достоинства обучающихся, их законных представителей, коллег.

3. Добросовестно и качественно исполнять профессиональные обязанности. Постоянно совершенствовать свой профессионализм.

4. Формировать у обучающихся духовно-нравственные ценности, гражданственность, патриотизм, стремление к здоровому образу жизни.

5. Быть честным, искренним, справедливым и открытым для общения.

6. Проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность, избегать конфликтов во взаимоотношениях.

7. В рамках законодательства сохранять тайну лично доверенной информации.

8. Способствовать созданию позитивных взаимоотношений в коллективе учащихся и педагогическом коллективе.

9. Соблюдать этические принципы и нормы в медиапространстве.

10. Внешним видом, поведением, культурой общения соответствовать статусу педагогического работника.


Правілы педагагічных работнікаў
(зацверджаны загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь
ад 10.06.2022 №401)
Дзяржаўны і грамадскі статус педагагічнага работніка вызначае, што педагагічны работнік з'яўляецца ўзорам прафесіяналізму і бездакорнай рэпутацыі.     Усе ўдзельнікі адукацыйнага працэсу абавязаны паважаць гонар і годнасць педагагічных работнікаў.
У сваёй дзейнасці педагагічныя работнікі павінны кіравацца наступнымі правіламі:
1. Рэалізоўваць дзяржаўную палітыку ў сферы адукацыі.
2. Планаваць працу на аснове безумоўнай узаемнай павагі годнасці навучэнцаў, іх законных прадстаўнікоў, калег.
3. Добрасумленна і якасна выконваць прафесійныя абавязкі. Пастаянна ўдасканальваць свой прафесіяналізм.
4. Фарміраваць ў навучэнцаў духоўна-маральныя каштоўнасці, грамадзянскасць, патрыятызм, імкненне да здаровага ладу жыцця.
5. Быць сумленным, шчырым, справядлівым і адкрытым для зносін.
6. Праяўляць добразычлівасць, ветлівасць і тактоўнасць, пазбягаць канфліктаў ва ўзаемаадносінах.
7. У рамках заканадаўства захоўваць тайну асабіста даверанай інфармацыі.
8. Спрыяць стварэнню пазітыўных узаемаадносін у калектыве навучэнцаў і педагагічным калектыве.
9. Выконваць этычныя прынцыпы і нормы ў медыяпрасторы.
10. Знешнім выглядам, паводзінамі, культурай зносін адпавядаць статусу педагагічнага работніка.Rules of teaching staff
(Approved by the order of the Minister of Education of the Republic of Belarus dated 10.06.2022 No. 401)
The state and public status of a pedagogical worker determines that a pedagogical worker is a model of professionalism and impeccable reputation.
All participants in the educational process are obliged to respect the honor and dignity of teaching staff.
In their activities, teaching staff should be guided by the following rules:
1. Implement the state policy in the field of education.
2. To build work based on unconditional mutual respect for the dignity of students, their legal representatives, colleagues.
3. To perform professional duties conscientiously and efficiently. To improve your professionalism constantly.
4. To form students' spiritual and moral values, citizenship, patriotism, the desire for a healthy lifestyle.
5. To be honest, sincere, fair and open to communication.
6. To show kindness, politeness and tact, to avoid conflicts in relationships.
7. To keep confidential personally trusted information within the framework of legislation.
8. To promote the creation of positive relationships in the team of students and the teaching staff.
9. To observe ethical principles and norms in the media space.
10. The appearance, behavior, and culture of communication must be corresponded to the status of a teacher.