Выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная"

  • Выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная"

20.01.2023 Учащиеся 10-11х классов посетили выставку научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" на базе Национального выставочного центра "БелЭкспо". Ребята увидели достижения и разработки ученых НАН Беларуси, представителей учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями. Особое внимание привлекли  разработки молодежи, в том числе предложенные в рамках проектов "100 идей для Беларуси" и "100 инноваций молодых ученых" под общим слоганом "Пространство молодежных инициатив".

20.01.2023 навучэнцы 10-11х класаў наведалі выставу навукова-тэхнічных дасягненняў "Беларусь інтэлектуальная" на базе Нацыянальнага выставачнага цэнтра "Белэкспа". Вучні ўбачылі дасягненні і распрацоўкі вучоных НАН Беларусі, прадстаўнікоў устаноў адукацыі, навукова-даследчых дзяржаўных і прыватных арганізацый краіны, тэхнапаркаў, якія займаюцца навуковымі даследаваннямі. Асаблівую ўвагу прыцягнулі распрацоўкі моладзі, у тым ліку прапанаваныя ў рамках праектаў "100 ідэй для Беларусі" і "100 інавацый маладых навукоўцаў" пад агульным слоганам "ПРАСТОРА моладзевых ініцыятыў".

20.01.2023 10th-11th grade students visited the exhibition of scientific and technical achievements "Belarus intellectual" on the basis of the National Exhibition Center "BelExpo". The students saw the achievements and developments of scientists of the National Academy of Science, representatives of educational institutions, research public and private organizations of the country, technoparks that are engaged in scientific research. Special attention was drawn to the developments of young people, including those proposed within the framework of the projects "100 ideas for Belarus" and "100 innovations of young scientists" under the general slogan "Space of youth initiatives".